Image Alt

Regulamin

bezpiecznego korzystania z klubu

Regulamin bezpiecznego korzystania z klubu w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

 1. Klient przed wejściem zobowiązany jest do wypełnienia oraz podpisania ankiety wstępnej kwalifikacji wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się i zaakceptowaniu „Regulaminu bezpiecznego korzystania z klubu w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19”.
 2. Na postawie wytycznych GIS (1 osoba na 15 m2) w klubie mamy limit 37 osób mogących równocześnie przebywać na terenie całego obiektu.
 3.  Bezpośrednio przy recepcji przebywać może tylko 1 klient z zachowaniem bezpiecznej odległości 2m (sugeruj się oznaczeniami  w formie naklejek podłogowych przypominającymi o strefach bezpieczniej odległości) . Na terenie klubu należy bezwzględnie przestrzegać 2m odległości od pozostałych ćwiczących oraz personelu.
 4.  Na salach fitness zostały wprowadzone następujące limity: sala zielona – 12 osób + prowadzący, sala panelowa – 8 osób + prowadzący
 5.  Na terenie stref siłowni oraz cardio może równocześnie przebywać 12 osób.
 6.  Obowiązuje rezerwacja na zajęcia drogą mailową.
 7.  Posiadacze kart MultiSport, w trosce o bezpieczeństwo, proszeni są o pobranie aplikacji z mobilną kartą MultiSport, która zapewnia bezdotykowy odczyt i rejestrację wejścia (więcej informacji na stronie: https://www.kartamultisport.pl/mobile/). Równocześnie standardowe karty nadal będą akceptowane z koniecznością legitymowania się.
 8.  W związku z zaistniałą sytuacją i w trosce o bezpieczeństwo, prosimy o przychodzenie punktualnie na zajęcia i opuszczanie klubu niezwłocznie po zakończeniu treningu.
 9.  Ze względu na zmniejszony limit uczestników zajęć zorganizowanych, a co za tym idzie ograniczoną ich dostępność, prosimy o rygorystyczne przestrzeganie zasad zapisów oraz odwoływania swojego udziału w zajęciach (regulaminowy czas na odwołanie swojego udziału to maksymalnie 2h przed rozpoczęciem.
 10. Każdy klient zobowiązany jest do posiadania swojego ręcznika i maty do ćwiczeń.
 11. Każdy klient zobowiązany jest do noszenia maseczki. Wyjątek stanowi czas treningu.
 12. Na terenie klubu zostały rozmieszczone dodatkowe płyny do dezynfekcji rąk. Prosimy o korzystanie z nich niezwłocznie po wejściu do klubu, każdorazowo przed i po bezpośrednim kontakcie z drugą osobą, powierzchniami i przedmiotami często użytkowanymi, skorzystaniu z toalety, przed dotykaniem ust, nosa czy oczu.
 13.  Dostępność szatni oraz sanitariatów zostaje mocno ograniczona. Jednocześnie na terenie szatni damskiej mogą przebywać maksymalnie 5 osób, a na terenie szatni męskiej maksymalnie 4 osoby. W związku z powyższym, prosimy aby ograniczyć korzystanie z szatni oraz kabin prysznicowych. Osoby, które mają taką możliwość, proszone są o przyjście na trening już przebrane, z obuwiem zamiennym, które należy przebrać i pozostawić w szatni.\
 14.  Obowiązuje zakaz korzystania z suszarek nadmuchowych.
 15.  Sauna pozostaje nieczynna do odwołania.
 16. Osoby z tzw. grupy ryzyka (powyżej 60 roku życia, a także cierpiące na choroby przewlekłe) proszone są, w miarę możliwości, o korzystanie z klubu w godzinach charakteryzujących się zmniejszoną frekwencją tj. godz. 800:00-12:00.
 17.  W siłowni, oraz zajęciach grupowych mogą ćwiczyć jedynie oosoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. Z naszych usług nie mogą korzystać osoby objęte kwarantanną, lub izolacją, oraz osoby które miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakazenie, zakażoną, lub chorą na COVID-19. Obsługa ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomcą termometru bezdotykowego przy wejściu do klubu.
 18.  Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa zostaną upomniane oraz pouczone przez personel klubu, a w przypadku dalszego nie stosowania się, poproszone o opuszczenie obiektu.

 

Regulamin klubu Artemis

 

1. ZAKRES USŁUG

1.1 Fitness Klub Artemis z siedzibą w Mielcu przy ulicy Piotra Skargi 9, zwany dalej Klubem świadczy usługi rekreacyjno – sportowe zgodnie z aktualnym harmonogramem zajęć na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

2. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU

2.1 Po wejściu Klienci Klubu dezynfekuą dłonie, następnie aktywują kartę przez przyłożenie do czytnika.

2.1.1. Klienci zobowiązani są do rezerwacji na wszystkie zajęcia taneczne, fitness i prozdrotowne. Zajęcia prowadzone są od 4 osób.

2.2  Osoby biorące udział w zajęciach deklarują, że nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, a w zajęciach uczestniczą na własną odpowiedzialność. Mają też prawo odmówić wykonania danego ćwiczenia, jeśli uważają że jest dla nich niezdrowe lub niewskazane. Osoby z gorączką, przebywające za granicą w ostatnich 2 tygodniach, oraz mające kontakt z chorymi na COvid 19 nie będą mogły wejść na teren klubu.

2.2.1 Osoby z problemami zdrowotnymi (np. urazy kręgosłupa lub stawów), a także kobiety w ciąży, proszone są o konsultację z lekarzem.

2.2.2. Osoby decydujące się na uprawianie aktywności fizycznej i ćwiczeń lub udział w jakimkolwiek programie żywieniowym bez konsultacji z lekarzem przyjmują na siebie całkowitą odpowiedzialność za uprawianie aktywności fizycznej i ćwiczeń, korzystanie ze sprzętu do ćwiczeń i sprzętu treningowego oraz udział w jakimkolwiek programie żywieniowym.

2.2.2. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia, uczestnik treningu powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.

2.2 Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klientów w szafkach, czy innych miejscach Klubu.

2.3 Wstęp do Klubu jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i po potwierdzeniu własnoręcznym podpisem zobowiązania do stosowania jego postanowień.

2.3.1. Uczestnicy zajęć fitness i klienci siłowni wyrażają zgodę na fotografowanie i nagrywanie, oraz na wykorzystywanie tych materiałów przez Klub w celach reklamowych i promocyjnych w artykułach, serwisie internetowym Facebook oraz na stronie internetowej Klubu.

2.4 Klienci Klubu zobowiązani są do:

 • powstrzymania się od działań, które mogą zakłócać lub utrudniać korzystanie z usług Klubu innym osobom, skutkować uszkodzeniem czy zniszczeniem mienia albo pomieszczeń Klubu, zakłócać pracownikom Klubu wypełnianie ich obowiązków;
 • przecierania i dezynfekowania powierzchni maszyn z których korzyststali,
 • przestrzegania należytego porządku oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania;
 • stosowania się do instrukcji użytkowania wyposażenia Klubu;
 • stosowania obuwia zamiennego na terenie sal do ćwiczeń;
 • rezerwacji na wszystkie zajęcia,
 • podporządkowywania się poleceniom obsługi;
 • poszanowania mienia Klubu;
 • nie używania telefonów komórkowych w trakcie pobytu na salach ćwiczeń.

2.5 Na terenie Klubu zabrania się:

 • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, a także wstępu do Klubu pod wpływem tych środków;
 • używania tytoniu;
 • używania środków z zawartością sterydów, środków odurzających, narkotyków, a także wstępu do Klubu pod wpływem tych środków;
 • wprowadzania zwierząt;
 • handlu i akwizycji;
 • naklejania i pozostawiania reklam bez zgody właścicieli Klubu;
 • wprowadzania na sale dla ćwiczących dzieci do lat 16-stu, za wyjątkiem terminów zajęć przeznaczonych dla dzieci;
 • wnoszenia napojów w szklanych i otwartych naczyniach za wyjątkiem zakupionych w recepcji Klubu;
 • bez zgody właścicieli, wnoszenia na teren Klubu jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

2.6 Czas przebywania na terenie Klubu wynosi:

 • zajęcia na siłowni do 90 minut;
 • zajęcia grupowe 55 minut.

2.7 Godziny otwarcia:

 • Fitness Klub Artemis jest czynny: poniedziałek – piątek w godzinach od 7:00 do 22:00,
  w soboty w godzinach od 8:00 do 12:00 i w niedziele od 8:00 do 12:00.
 • Fitness Klub Artemis zastrzega sobie możliwość zmian godzin otwarcia w okresie wakacji, okresach świąt lub prac remontowych na terenie Klubu.

 

3. SPRZEDAŻ USŁUG

Sprzedaż usług następuje w formie wykupienia karnetu. Rodzaje dostępnych kart członkowskich oraz karnetów zawarte są w załącznikach odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu.

3.1 Karnety

Szczegółowa oferta obejmująca karnety zawarta jest w aktualnym cenniku.

3.1.1.Klub zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedania karnetu bez wskazania przyczyny.

3.1.2 Wszystkie karnety w Klubie ważne są 28 dni od daty dokonania płatności lub daty podanej w dniu dokonania płatności. Nie dotyczy promocji.

3.1.3 Rezerwacje na wskazane zajęcia dla Klientów korzystających z usług Klubu poprzez zakup karnetów możliwa jest z maksymalnym 7 dniowym wyprzedzeniem.

3.1.4 W przypadku braku możliwości stawienia się na zarezerwowane zajęcia, osoba, która wykupiła karnet ma obowiązek do odwołania wcześniej dokonanej rezerwacji w danym dniu (do 2 godzin przed rozpoczęciem zajęć) w innym przypadku rezerwację uznaje się za wykorzystaną.

3.1.5 Warunkiem wykorzystania zaległych wejść z karnetu, którego ważność już wygasła jest zakup kolejnego karnetu o tej samej wartości lub wyższej w terminie 14 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego. Zaległe wejścia można wykorzystać tylko w terminie ważności kolejnego wykupionego karnetu. Nie dotyczy promocji.

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1 Wszelkie sytuacje nie uregulowane niniejszym Regulaminem będą zawsze rozwiązywane z uwzględnianiem w pierwszej kolejności wspólnego dobra członków Klubu.

4.2 W przypadkach, w których Klub będzie zmuszony dokonać wyboru pomiędzy bezpieczeństwem, a komfortem członków zawsze będzie wybierać bezpieczeństwo.

4.3 Za szkody wyrządzone Członkom na terenie Klubu, Klub odpowiada na zasadach określonych kodeksem cywilnym.

4.4 Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu osób uczestniczących w zajęciach spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzeń znajdujących się na terenie Klubu, nieprzestrzeganiem instrukcji i poleceń osób upoważnionych do prowadzenia zajęć.

4.5 Zmiany regulaminu, oraz cennika Klubu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich zmodyfikowanej treści w recepcji.

4.6 Aktualny regulamin jest dostępny w recepcji oraz na stronie internetowej Klubu.